Privacy policy | Serovia

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej „dane”) w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.serovia.pl („Serwis”)
 2. Prawa do Serwisu przysługują Lumiko sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie (21-400) przy ul. Międzyrzeckiej 81, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000243924, NIP 8252030306, REGON 060064542 („Spółka”).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka.
 2. Podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług w Serwisie zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniu w Serwisach, kliknięcia w elementy stron internetowych w Serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisów, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.
 3. Jeżeli kontaktujesz się z Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego czy komunikatora dostępnego w Serwisie, w zależności od rodzaju formularza lub komunikatora, zbieramy także Twoje:
  – imię, nazwisko
  – adres e-mail
  – numer telefonu.
 4. Jeżeli kontaktujesz się z Spółką, by wziąć udział w konkursie lub promocji, w ramach których warunkiem uczestnictwa będzie udostępnienie nam zdjęcia lub wideo, Spółka pobierze od niego następujące dane:
  – w przypadku przesłania nam zdjęć mogą być gromadzone dane biometryczne użytkownika, które umożliwiają jego wyraźną identyfikację na podstawie kształtu twarzy, jak również zawierają informacje na temat jego pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia (np. kolor skóry, nakrycie głowy, noszenie okularów),
  – w przypadku przesłania nam wideo również mogą być gromadzone dane biometryczne użytkownika, a mianowicie ruchome obrazy z dźwiękiem, które prezentują cechy jego twarzy lub głosu oraz zachowanie. Na podstawie zapisów w formie obrazu możliwe jest pozyskanie informacji na temat pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia użytkownika (np. na podstawie zdjęć można określić kolor skóry, nakrycie głowy, noszenie okularów przez użytkownika); na podstawie nagrań dźwiękowych możliwe jest dodatkowo pozyskanie informacji na temat pochodzenia użytkownika (np. na podstawie dialektu, błędów językowych, akcentu, poziomu wykształcenia). Ponadto nagranie wideo może zawierać dane biometryczne, które umożliwiają wyraźną identyfikację użytkownika (np. na podstawie kształtu jego twarzy).
 5. Twoje dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies, używanie narzędzia analitycznego Google Analytics, skorzystanie przez Ciebie z formularza kontaktowego lub komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych, przy czym korzystanie z portali społecznościowych odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot zarządzający danym portalem.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z wykorzystywanym przez nas narzędziem analitycznym Google Analytics.
 7. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, które Ciebie dotyczą, do celów opisanych powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 8. Dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  – umożliwienia korzystania z Serwisu,
  – prowadzenia działań marketingowych,
  – udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  – przeprowadzenia konkursu lub promocji – zgodnie z regulaminem promocji lub konkursu.
 9. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do spółek powiązanych osobowo i kapitałowo ze Spółką.

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzamy.
 2. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą nasze prawnie uzasadnione interesy. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu lub celach, co do których wyrażony został sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Aby skorzystać z ww. praw możesz skontaktować się z Administratorem poprzez email: rodo@lumiko.com.pl